Sesja XLVI z dnia 22 stycznia 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr XLVI/319/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki,   Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr XLVI/320/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele


Uchwała Nr XLVI/321/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Załącznik


Uchwała Nr XLVI/322/14 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XLVI/323/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na roki 2014

Załącznik


Uchwała Nr XLVI/324/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planów pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2014

Załącznik


Uchwała Nr XLVI/325/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2014

Załączniki


Uchwała Nr XLVI/326/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Uchwała Nr XLVI/327/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Załącznik


Uchwała Nr XLVI/328/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Uchwała Nr XLVI/329/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego

 

Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-02-10 14:24:05
Czas publikacji: 2014-02-10 14:24:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak