Sesja XLVIII z dnia 27 marca 2014 roku 

 
 

Uchwała Nr XLVIII/333/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2014-2023

Załączniki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


 

Uchwała Nr XLVIII/334/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014

Tabele

Załącznik

 


 

Uchwała Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 


 

Uchwała Nr XLVIII/336/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz z Gminą Wielgomłyny w realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny w zakresie zapewnienia im opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez uczestnictwo w środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju

 


 

Uchwała Nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Przedbórz

 


 

Uchwała Nr XLVIII/338/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 


 

Uchwała Nr XLVIII/339/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2014 roku

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2014 roku

 


 

Uchwała Nr XLVIII/340/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 w Przedborzu w drodze przetargu

 


 

Uchwała Nr XLVIII/341/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Wojciechowie gm. Przedbórz w drodze przetargu

 


 

Uchwała Nr XLVIII/342/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi gm. Przedbórz w drodze przetargu

 


 

Uchwała Nr XLVIII/343/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/286/02 z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie opłaty miejscowej

 


 

Uchwała Nr XLVIII/344/14 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/318/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gm. Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2014-04-09 14:51:49
Czas publikacji: 2014-04-09 14:51:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak