Sesja VI z dnia 12 marca 2015 r. 

 
 

Uchwała Nr VI/27/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2015-2023

Załączik nr 1,   Załączik nr 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Uchwała Nr VI/28/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015

Tabele

Załączniki


Uchwała Nr VI/29/15w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Uchwała Nr VI/31/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych


Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik nr 1 (DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY )

Załącznik nr 2 (DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE)

Załącznik nr 3 (DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU)


Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu


Uchwała Nr VI/36/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina Przedbórz


Uchwała Nr VI/37/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2015 r.

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2015 roku


Uchwała Nr VI/39/15 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przedbórz


Uchwała Nr VI/40/15 w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2015-2020

Załącznik - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2015-2020


Uchwała Nr VI/41/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przyłanki, Gm. Przedbórz oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 77/1 o pow. 0,1400 ha w drodze przetargu


Uchwała Nr VI/42/15 w drodze wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0181 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Przedborzu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/14


Uchwała Nr VI/43/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę (drogę) oznaczoną numerem ewidencyjnym gruntów 1067, obręb Góry Mokre stanowiącą własność Gminy Przedbórz


Uchwała Nr VI/44/15 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2015

Załącznik


Uchwała Nr VI/45/15 w sprawie planu i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Załącznik


Uchwała Nr VI/46/15 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2015

Załączniki


Uchwała Nr VI/47/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku

 

Liczba odwiedzin : 500
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-05-05 10:49:17
Czas publikacji: 2015-05-05 10:49:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak