Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 
 

Przedbórz, dnia 11 stycznia 2016 r.

Znak: IRŚ.3153.1.2016 

OGŁOSZENIE

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r.

 Wnioski należy składać:

  • w terminie od 1lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r., wrazz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r., wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

         Do wniosku należy dołączyć również kserokopię aktualnego nakazu płatniczego i/lub innych dokumentów (np. umowy dzierżawy) dla potwierdzenia deklarowanej powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

  • 129 kwietnia 2016 r., w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31października 2016 r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

 gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

BURMISTRZ   

             /-/           

MIŁOSZ  NACZYŃSKI

 

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29, tablicach ogłoszeń sołectw gminy Przedbórz i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: bip.przedborz.pl.

 

Liczba odwiedzin : 331
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Margielewski
Czas wytworzenia: 2016-01-11 09:29:47
Czas publikacji: 2016-01-11 09:35:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak