OGŁOSZENIE („Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”) 

 

 

Przedbórz, dnia 25 stycznia 2016 r.

Znak: IRŚ.042.1.2016.A

O G Ł O S Z E N I E

 „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie

odpadów zawierających azbest”

 

         Burmistrz Miasta Przedborza informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje dotyczące unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest. Dotacją celową mogą być objęte:

a) demontaż wyrobów zawierających azbest i/lub,

b) przygotowanie do transportu odpadów zawierających azbest i/lub,

c) transport odpadów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i/lub,

d) unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

         Udzielenie dotacji nastąpi w przypadku pozyskania przez Gminę Przedbórz środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

         Udzielenie dotacji nastąpi z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w § 2 ust 6 Uchwały  Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie  określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 14 marca 2013 r., poz.1526 z poźn. zm.), t.j. udzielenie zamówienia  na inwestycje dotyczące unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest zostanie dokonane przez Gminę Przedbórz podmiotowi wyłonionemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

          Wysokość udzielonejdotacji może wynieść 100%  nakładów koniecznych na wykonanie inwestycji.

Wnioski należy składać w terminie do 25 kwietnia 2016 r.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

PODINSPEKTOR

            /-/   

Łukasz Margielewski                                               

 BURMISTRZ

 /-/         

mgr inż. Miłosz Naczyński

 

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 i ul. Pocztowej 30, tablicach ogłoszeń sołectw gminy Przedbórz i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: bip.przedborz.pl.

 

Ogłoszenie

 


Liczba odwiedzin : 326
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Margielewski
Czas wytworzenia: 2016-01-26 14:59:58
Czas publikacji: 2016-01-26 15:04:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak