Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej 

 

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej.


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz Uchwały Nr XXXV/250/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ul. Koneckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:
Od 18.04.2016 r. do 9.05.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, ul. Mostowa 29, pok.101 w godz. poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20.04.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 10.00, Sala posiedzeń Ratusza.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Przedborza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2016 r.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

 

B U R M I S T R Z         
mgr inż. Miłosz  Naczyński

obwieszczenie

 


Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Antoni Auguścik
Czas wytworzenia: 2016-04-08 09:29:30
Czas publikacji: 2016-04-08 09:37:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak