Sesja XXII z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 
 

Uchwała nr XXII/149/16 zmieniająca Uchwałę Nr VII/43/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety dla przewodniczącego rady sołeckiej


Uchwała nr XXII/150/16 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za 2015 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Uchwała nr XXII/151/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Uchwała nr XXII/152/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Uchwała nr XXII/153/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Uchwała nr XXII/154/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016


Uchwała nr XXII/155/16 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Przedborza na lata 2015-2023

Załącznik nr 1


Uchwała nr XXII/156/16 w sprawie uchwalenia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Przedbórz na lata 2016-2020


Uchwała nr XXII/157/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz


Uchwała nrXXII/158/16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała nr XXII/159/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przedbórz

Załącznik nr 1 - DO1

Załącznik nr 2 - DO2

Załącznik nr 3 - DO3

 

Uchwała nr XXII/160/16 w sprawie nadania parkowi przy ul. Trytwa w Przedborzu nazwy Park imienia Tadeusza Kościuszki


Uchwała nr XXII/161/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Przedborza


Uchwała nr XXII/162/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu


Uchwała nr XXII/163/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Przedbórz wraz ze sprawozdaniem Gminy Przedbórz za 2015 r. 

   
Uchwała nr XXII/164/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza


Uchwała nr XXII/165/16 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu

 

Liczba odwiedzin : 282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2016-08-24 09:21:02
Czas publikacji: 2016-08-24 16:08:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak