Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2017 

 
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/216/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XXIX/217/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXIX/218/17 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXIX/219/17 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXIX/220/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Przedborza

 

XXX Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXX/221/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2017

Tabela nr 1, Tabela nr 2

Uchwała Nr XXX/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wojciechów gm. Przedbórz

Uchwała Nr XXX/223/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXX/224/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr XXX/225/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr XXX/226/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2017

Uchwała Nr XXX/227/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opracowania planu pracy Komisji na rok 2017

Uchwała Nr XXX/228/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu pracy na rok 2017

Uchwała Nr XXX/229/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Przedborza

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/230/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 – 2023

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXI/231/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Tabela nr 1Tabela nr 2Tabela nr 3Tabela nr 4Tabela nr 5

Uchwała Nr XXXI/232/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXI/233/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2017 roku

Załącznik - program, Załącznik do programu

Uchwała Nr XXXI/234/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

Uchwała Nr XXXI/235/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Spraw Obywatelskich

 

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/236/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz - Piskorzeniec

Uchwała Nr XXXII/237/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XXXII/238/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/239/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XXIX/219/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/240/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXXIII/241/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/242/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2016

Uchwała Nr XXXIII/243/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIII/244/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIII/245/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ludowego w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIII/246/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXIII/247/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Przedbórz na lata 2017-2019

Uchwała Nr XXXIII/248/17 z dnia 18 maja 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXIII/249/17 z dnia 18 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

 
 
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/250/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wiloletniej Prognozy FInansowej Gminy Przedbórz na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXXIV/251/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/252/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalnośi i formy kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę rzedbór w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/253/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11 maja 2017 roku skierowanego do Komisji Rewizyjnej w zakresie zapewnienia właściwej realizaji przez organy gminy ustawy o dostępie do informacji publicznej

Uchwała Nr XXXIV/254/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wrazze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIV/255/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za 2016 rok

Uchwała Nr XXXIV/256/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmieniająca Uchwalę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXIV/257/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIV/258/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XXXIV/259/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XXXIV/260/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchylająca Uchwałę Nr XXXl/235/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Spraw Obywatelskich

Uchwała Nr XXXIV/261/17 z dnia 28 czerwca 2017r. uchylająca Uchwalę Nr XXXIII/249/17 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

Uchwała Nr XXXIV/262/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Spraw Obywatelskich

Uchwała Nr XXXIV/263/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmieniającą uchwalę w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

Uchwała Nr XXXIV/264/17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmieniająca Uchwalę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

 

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/265/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XXXV/266/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017r.

Uchwała Nr XXXV/267/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 74/14 w obrębie nr 6 w Przedborzu w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXV/268/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 139/2 w obrębie nr 2 w Przedborzu w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXV/269/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 276/1 obręb Józefów, gm. Przedbórz w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXV/270/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/271/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu

Uchwała Nr XXXV/272/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXV/273/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w dotychczasowym Zespole Szkolno - Gimnazjalnym z siedzibą w Przedborzu, ul. Mostowa 35a prowadzonym przez Gminę Przedbórz

Uchwała Nr XXXV/274/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 lipca 2017 roku skierowanego do Rady Miejskiej w Przedborzu w zakresie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXV/275/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/191/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXV/276/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2017r.

Uchwała Nr XXXVI/277/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Uchwała Nr XXXVI/278/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

Uchwała Nr XXXVI/279/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXXVI/280/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/281/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXVI/282/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Uchwała Nr XXXVI/283/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie zasad używania herbu Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXVI/284/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXXVI/285/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz lokalu mieszkalnego na I piętrze budynku po byłej szkole podstawowej w m. Gaj, pomieszczeń przynależnych oraz udziału w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 180, obr. Gaj

Uchwała Nr XXXVI/286/17 z dnia 27 września 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu zmienionej Uchwałą Nr XXIX/198/12 z dnia 26 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXXIII/234/13 z dnia 8 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XLI/281/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/305/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2013 r.

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2017r.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XXXVII/288/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII/289/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXVII/290/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących w granicach administracyjnych Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XXXVII/291/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na sta nowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Uchwała Nr XXXVII/292/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/293/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze


XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 listopada 2017r.

nie podjęto uchwał

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2017r.

Uchwała Nr XXXIX/294/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XXXIX/295/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX/296/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/297/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XXXIX/298/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIX/299/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 166/3 i 166/7 w obrębie nr 8 w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIX/300/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym w obrębie nr 1 w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIX/301/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 74/13 i 74/15 w obrębie nr 6 w Przedborzu

Uchwała Nr XXXIX/302/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/303/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/304/17 z dnia 30 listopada 2017 zmieniająca uchwalę Nr XXXV/267/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 74/14 w obrębie nr 6 w Przedborzu w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXIX/305/17 z dnia 30 listopada 2017 zmieniająca uchwalę Nr XXXV /268/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 139/2 w obrębie nr 2 w Przedborzu w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXIX/306/17 z dnia 30 listopada 2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/269/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 276/1 obręb Józefów, gm. Przedbórz w drodze przetargu

 

XL Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XL/307/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XL/308/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XL/309/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

 

XLI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XLI/310/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XLI/311/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2018-2022

Uchwała Nr XLI/312/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLI/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XLI/314/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2017

Uchwała Nr XLI/315/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLI/316/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

 

Liczba odwiedzin : 1000
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2017-02-17 11:46:42
Czas publikacji: 2018-02-08 13:12:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak