Uchwała Nr IX/50/03 z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz 

 
 
 

Uchwała Nr IX/50/03

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 czerwca 2003 roku

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz.”


„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r . Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr153 poz.1271, Nr 214 poz.1806) Rada Miejska w Przedborzu u c h w a l a, co następuje:”

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Przedbórz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc:

  1. Uchwała Nr XXV/123/96 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 10, poz. 27, z 1998 r. Nr 22, poz. 360, Nr 34, poz. 161, z 1999 r. Nr 115, poz. 1283, z 2001 r. Nr 199, poz. 2918, z 2002 r. Nr 187, poz. 2651 ),

  2. Uchwała Nr VI/38/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz.


§ 3. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do statutu


   

Liczba odwiedzin : 8713
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2004-10-28 12:39:20
Czas publikacji: 2004-10-28 12:39:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak