Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2018 

 
 

XLII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XLII/317/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLII/318/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLII/319/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2018 roku

Uchwała Nr XLII/320/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XLII/321/18 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr XLII/322/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 202 obr. Stara Wieś na działkę nr 157 /1 obręb Żeleźnica

Uchwała Nr XLII/323/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XLII/324/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLII/325/18 w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu

Uchwała Nr XLII/326/18 w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/107/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opiaty adiacenckiej na terenie miasta i gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLII/327/18 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/328/18 w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/329/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2018

Uchwała Nr XLII/330/18 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przedbórz na lata 2018-2022"

 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/331/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Mojżeszów, gm. Przedbórz

 

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/332/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLIV/333/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/334/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała Nr XLIV/335/18 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/253/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XLIV /336/18 w sprawie podziału Gminy Przedbórz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLIV/337/18 w sprawie określenia wysokości opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Uchwała Nr XLIV/338/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Uchwała Nr XLIV/339/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 74/6 i 75/13 w obrębie nr 6 w Przedborzu

 

XLV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLV/340/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwala Nr XLV/341/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLV/342/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi kasowej jednostek organizacyjnych gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLV/343/18 w sprawie podziału gminy Przedbórz na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLV/344/18 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLV/345/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2577/3 obręb Jabłonna, gm. Przedbórz

 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/346/18 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2018 roku dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Przedborza Pana Milosza Naczyńskiego

Uchwała Nr XLVI/347/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego

Uchwała Nr XLVI/348/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz - Piskorzeniec

Uchwała Nr XLVII/350/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLVII/351/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLVII/352/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/353/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/354/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ludowego w Przedborzu

Uchwała Nr XLVII/355/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 roku"

Załącznik do Uchwały XLVII/355/18  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.

Załącznik do Uchwały XLVII/355/18  - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.

Uchwała Nr XLVII/356/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XLVII/357/18 w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Przedbórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/358/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLVIII/359/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2017

Uchwała Nr XLVIII/361/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr XLVIII/362/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2017 rok

Uchwała Nr XLVIII/363/18 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza za 2017 rok

Uchwała Nr XLVIII/364/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/299/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 166/3 i 166/7 w obrębie geodezyjnym nr 8 w Przedborzu

Uchwała Nr XLVIII/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/303/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 07 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/366/18 zmieniająca Uchwalę Nr XLVl/348/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLIX/367/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XLIX/368/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr XLIX/369/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Przedbórz

Uchwała Nr XLIX/370/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLIX/371/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr XLIX/372/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

L Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 września 2018 r.

Uchwała Nr L/373/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej nr 3911E na odcinku Kaleń - Góry Mokre

Uchwała Nr L/374/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego na budowę ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu

Uchwała Nr L/375/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr L/376/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr L/377/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki położonej w Żeleźnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 178, obr. Żeleźnica

Uchwała Nr L/378/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr L/379/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości gruntowych - działek położonych w Przedborzu ul. Turystyczna oznaczonych numerami ewidencyjnymi 158/7 i 158/9, obr. 2 oraz 148/1 i 148/2 obr. 2

Uchwała Nr L/380/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki położonej w Przedborzu ul. Turystyczna oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 140/36, obr. 2

Uchwała Nr L/381/18 w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz z Gminą Fałków w realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Fałków w zakresie zapewnienia im opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju

 

 

LI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 10 października 2018 r.

Uchwała Nr LI/382/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914 Ew miejscowości Kajetanów

Uchwała Nr LI/383/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr LI/384/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr LI/385/18 zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej nr 3911E na odcinku Kaleń - Góry Mokre

Uchwała Nr LI/386/18 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz

Uchwała Nr LI/387/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz

 

LII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr LII/388/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr LII/389/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr LII/390/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 r.

Uchwała Nr LII/391/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LII/392/18 w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LII/393/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

Uchwała Nr LII/394/18 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr LII/395/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 


 

 

I Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr I/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr I/4/18 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji

Uchwała Nr I/8/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Przedborzu

Uchwała Nr I/9/18 w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich

Uchwała Nr I/10/18 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Uchwała Nr I/11/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr I/12/18 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr I/13/18 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz


 

 

II Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr II/14/18 zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914 E w miejscowości Kajetanów

Uchwała Nr II/15/18 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018


 

III Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2019

Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie rozpatrzenia informacji Lódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Przedbórz dla zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Uchwała Nr III/23/2018 zmieniająca Uchwalę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego na budowę ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie utworzenia Klubu Senior + w Przedborzu oraz ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za uczestnictwo w Klubie "Senior+"

Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opiaty

Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie ustalenia stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwałą Nr III/30/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Przedbórz niewygasających z upływem roku budżetowego 2018


 

 

Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kowalik
Czas wytworzenia: 2018-03-07 11:06:05
Czas publikacji: 2019-01-15 15:49:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak