Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza w roku 2018 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2018 (tajemnica służbowa)

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto.

Zarządzenie Nr 6/2018 zmieniające zarządzenie nr 25/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ustalenia dnia 22 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w zamian za przypadające w sobotę święto 6 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Przedbórz w 2018 r.

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie powołania Komisji ds. podziału dokumentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej"

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie "nstrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urzędu Miejskiego w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 97/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie "ustalenia planu amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych Gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz z podziałem na części"

Zarządenie Nr 21/2018 w sprawie powołania komisji celem ustalenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal mieszkalno - socjalny w miejscowości Przyłanki 29

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju typu AB na rok 2018

Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa zjeżdzalni wodnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej"

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie powołania komisji ds. oceny formalnej i opiniowania wniosków, oceny sprawozdania oraz przeprowadzania kontroli w sprawie udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 32/2018 dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 16/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa zjeżdzalni wodnej w systemie zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa walu dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej"

Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Przedborza dla uzdolnionych dzieci i młodzieżyz terenu Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu" realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Zarządzenie Nr 43/2018  w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta Przedborza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulic: Lipowa i Korycińska oraz budowa ulicy Majowa Góra w Przedborzu realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra" 

Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Przedborzu 

Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  powodowanych suszą na terenie gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkól/placówek, tj.: Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35a i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Nr 94a w roku szkolnym 2018/2019 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas wykonywania usługi"

Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektor ds. płac

 

 


Liczba odwiedzin : 246
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Janosik
Czas wytworzenia: 2018-03-09 10:42:39
Czas publikacji: 2018-09-10 11:45:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak